Logo Detatech
DETACHERING VOOR OVERHEID & TECHNIEK
 

Vactures zoeken

Nieuwe Vacatures

in Groningen.  | Geplaatst op 23-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 20-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 19-03-2020

in Groningen.  | Geplaatst op 16-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 09-03-2020

Alle vacatures

Facebook

Vacatures

Senior beleidsadviseur Bodem & Ondergrond

   Gepubliceerd: 03-02-2020   Regio: Groningen   Uren: 8   Opleiding: HBO   
 

De afdeling Omgeving en Milieu (O&M) is ontworpen als  projectorganisatie.  Onderdeel  daarvan  is  het  programma Ondergrond & Bodem. De uitgangspunten van de afdeling zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op  de provinciale milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en  energiebesparing,  het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft de afdeling ook invulling aan de nieuwe  rol  t.a.v.  de Omgevingsdienst, te weten die van opdrachtgever.

Het meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem 2020-2024
Het  in ontwikkeling zijnde provinciale meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem  (MJP) beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties/projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.

Verantwoordelijkheden:

 • Het afronden van het in ontwikkeling zijnde Meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem 2020-2024.
 • Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties/projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodem-, grondwater- en ondergrondbeleid haalbaar maken.
 • De begeleiding van het project om de voormalige stortlocaties beleidsmatig af te hechten
 • Een belangrijke groep onder de discussielocaties zijn de voormalige stortplaatsen. In het verleden zijn een aantal acties hiervoor ingang gezet, maar niet volledig afgerond. Op dit moment wordt bij steekproef van relevante locaties het grondwater opnieuw bemonsterd. Op basis van de resultaten daarvan zal een eindcriterium voor de monitoring van het grondwater worden bepaald. Tevens wordt onderzocht of de bekendheid en handhaafbaarheid van mogelijke gebruiksaanwijzingen kan worden verbeterd, door vergelijkbare regels in de Omgevingsverordening op te nemen als er gelden voor gesloten stortlocaties. Van de adviseur wordt bij dit project een inhoudelijke, adviserende en trekkende rol gevraagd.
 • Het leveren van input bij het project ‘warme overdracht’.
 • Op dit moment loopt er project ‘warme overdracht’. Dit project beoogt de overdracht van taken en informatie over de in het kader van de Omgevingswet van de provincie naar de Groninger gemeenten zo goed mogelijk vorm te geven en bodem een volwaardige plaats te geven binnen de gemeentelijke en provinciale plannen. Bij het overdragen van de bodeminformatie kan discussie ontstaan over de kwaliteit van de besluitvorming. Van de adviseur wordt bij dit project een inhoudelijke en adviserende rol gevraagd.
 • De uitwerking van taken en verantwoordelijkheden voor de provincie ten aanzien van bodem en ondergrond onder de Omgevingswet.
 • De komst van de Omgevingswet zorgt er voor dat taken en verantwoordelijkheden van de provincie gaan veranderen en verschuiven. Naast de taken die onder het overgangsrecht vallen, zal de combinatie grondwater en bodemverontreiniging een aandachtsveld voor de provincie vormen.  Van de adviseur wordt gevraagd deze taken en verantwoordelijkheden in overleg   met de afdeling (verder) uit te werken en te concretiseren en daarbij een bijdrage te leveren aan het provinciale Waterprogramma dat voor 2022 moet worden opgesteld.
 • De senior adviseur zal op basis van zijn expertise gevraagd worden te adviseren bij andere bij de afdeling lopende projecten en vraagstukken.

Wij zoeken een senior adviseur die per direct voor 1 dag per 14 dagen beschikbaar is. De werkzaamheden worden in principe verricht in het provinciehuis. De tijdsbesteding wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en kan afhankelijk van stand van zaken bij de verschillende projecten in omvang variëren.

Functie eisen: 
 • Relevante afgeronde academische opleiding op het terrein van bodem en grondwater.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van (beleidsvorming) bodem breed. Zowel wat betreft bodemkwaliteit en bodemsanering als (gebiedsgericht) grondwaterbeheer en ondergrond.
 • Ervaring als beleidsontwikkelaar bodem binnen een provincie en gewerkt in een ambtelijke omgeving en het opzetten van beleidsmatige processen en projecten.​
Sollicitatieprocedure 
Detatech ontvangt een CV uiterlijk 20 februari 2020 met een overzicht van de werkervaring van jou als kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4.
Het CV en motivatiebrief kunnen opgestuurd worden naar Jeroen Feitsma Jeroen@Detatech.nl. Voor vragen kan tevens contact worden opgenomen met Jeroen Feitsma. Dit via het telefoonnummer 06-11833895.
 

 

Solliciteren   Afdrukken