Logo Detatech
DETACHERING VOOR OVERHEID & TECHNIEK
 

Vactures zoeken

Nieuwe Vacatures

in Groningen.  | Geplaatst op 23-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 20-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 19-03-2020

in Groningen.  | Geplaatst op 16-03-2020

in Friesland.  | Geplaatst op 09-03-2020

Alle vacatures

Facebook

Vacatures

Stedenbouwkundige supervisor en projectleider

   Gepubliceerd: 21-02-2020   Regio: Groningen   Uren: 16   Opleiding: HBO of hoger   
 

Van 1-3-2020 t/m 1-7-2020   |   Optie verlenging: 10 x 12 maanden   |   Standplaats: Hoogezand   

De gemeente Midden-Groningen werkt hard aan haar toekomst en staat voor een grote opgave. Er is ambitieus beleid geformuleerd ten aanzien van wonen en leefbaarheid in de recent vastgestelde Woonvisie (zie bijlage (koppeling einde van de tekst)). Er zijn op vele locaties projecten in voorbereiding inzake ruimtelijke ordening, woon- en leefomgeving en landschapsontwikkeling. De recent vastgestelde Groenvisie is daar ook aan de orde (zie bijlage).  Dit beleid zet zich in om de vele knelpunten ten aanzien woon en leefomgeving aan te pakken en daarbovenop met kwalitatief aansprekende woonmilieus aantrekkelijk te zijn voor nieuwe inwoners.
 
Daarbij maakt de gemeente Midden-Groningen samen met 6 (binnenkort 4) aangrenzende gemeenten, de provincie, een aantal maatschappelijke organisaties en ministeries, deel uit van het Nationaal Programma Groningen (NPG).
 
Voor dit programma is de komende tien jaar een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. Het geld is bedoeld als impuls voor een nieuw structureel perspectief voor de toekomst van de provincie Groningen, met een focus op het aardbevingsgebied. Op basis van een programmakader NPG (zie bijlage) met daarin doelen en voorwaarden waaraan plannen moeten voldoen is nu ook de financieringsopzet vastgesteld. Er is geld beschikbaar voor lokale plannen, een thematisch plan, bewonersinitiatieven en om ideeën op te halen bij Groningers voor het Toekomstbeeld 2040. Voor de gemeente Midden Groningen is er zicht op ca €95 miljoen naast dat er ook vanuit thematische uitwerkingen door provincie en vanuit het proces van het Toekomstbeeld 2040 geld en projecten in Midden Groningen kunnen landen. Bij het beschikbaar stellen van de budgetten is vooral gekeken wat nodig is om de doelen van het NPG-programma te halen. Doelen op het gebied van economie, leefbaarheid, natuur en klimaat, werken en leren.
De gemeenteraad van MG heeft er voor gekozen om binnen het programma-kader van het NPG een eigen strategisch kader op te stellen. In de afgelopen periode is deze opgesteld. Op basis van dit strategisch kader wordt in het komende half jaar het lokale programmaplan NPG MG opgesteld. Dit programmaplan behelst zowel voorstellen vanuit het sociaal, het economisch als het ruimtelijk domein.
 
Ruimtelijke plannen zullen daarom, naast wijkontwikkeling, ook de fysieke vertaling  zijn van sociaal economische en culturele  wensen. Bij alle gemeente-afdelingen is de visievorming volop aan de gang.
 
Voor wat betreft het ruimtelijk domein zijn alle vigerende beleidsplannen in relatie tot stads-, dorps- en landschapsontwikkeling in kaart gebracht. Omdat dit allen recent opgestelde plannen zijn vanuit het fusieproces dat in 2018 is afgerond, vormen deze een belangrijke basis voor het lokale programmaplan NPG. We zien een goede kans om met NPG-gelden hier een plus bovenop te zetten. Wat veel creativiteit en overleg vraagt  om tot goede keuzes te komen. Tekorten in lopende plannen mogen niet met NPG-gelden worden weggewerkt. De NPG-budgetten zijn alleen bedoeld ter financiering van nieuwe plannen en initiatieven. Dat is inclusief de benoemde plannen en initiatieven in de huidige beleidsplannen die nu nog geen of onvoldoende perspectief op realisatie kennen.
 
Voor het ontwikkelen van een strategie op de ruimtelijke opgave, het aanbrengen van focus, uitwerken van eerste prioritaire projecten zoekt de gemeente MG een stedenbouwkundige supervisor en tevens projectleider vanuit een stedenbouwkundig bureau. Van de supervisor/projectleider wordt gevraagd in dat proces kwaliteitsimpulsen te kunnen geven en op overtuigende wijze deze te kunnen overbrengen in verschillende gremia. Belangrijk aspect is dat deze  werkzaamheden plaats vinden in een proces van participatie van de samenleving. Van de supervisor/projectleider wordt tevens gevraagd supervisie en zonodig projectbegeleiding  te kunnen uitvoeren over te realiseren plannen binnen de gemeente die niet binnen het NPG programma vallen.
 De vragen aan het aan te trekken bureau  zijn als volgt:

 1. Dit in een proces van participatie met de samenleving.
 2. Het opstellen – samen met betrokkenen -  van stedenbouwkundige plannen en landschapsplannen voor de geselecteerde locaties/projecten. Dit betreffen ook plannen die buiten het NPG programma aan de orde zijn.
 3. Het leveren van duidelijke en overtuigende beelden (kaarten, profieltekeningen, 3D-schetsen, artist’s impressions, animaties e.d.) van het ontwerpproces.
 4. Het leveren van supervisie  over ruimtelijke plannen (rood en groen) binnen de gemeente in de schets- , voorontwerpfase en de fase van het definitief ontwerp.
Gevraagd wordt om een plan van aanpak te schetsen en een voorstel te doen voor de invulling van de supervisie-rol. Bij de beoordeling van de ingediende offerte zal extra gekeken worden naar de ervaring en vaardigheid van omgaan met bewonersparticipatie.
 
De volgende documenten dienen als vertrekpunt voor de inhoud van de opdracht :
Programmakader NPG: https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
Strategisch kader NPG MG: https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/19-december/16:30 , agendapunt 11
Het Kompas  ‘Samen kom je verder’ (2016): https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/samen-kom-je-verder-kompas-voor-de-nieuwe-gemeente-midden-groningen
Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028:  https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/woonvisie-nieuw-midden-groningen-2019-2028
Groenvisie 2019 en Duurzaamheidsvisie 2019: link naar de raadsvergadering van 19 september 2019 , agendapunten 7D en 15

Nadere toelichting
De supervisor heeft als taak bij te dragen in het proces van ruimtelijke planvorming en daarbij toe te zien op een zowel artistiek als functioneel ruim voldoende resultaat. De supervisor is ook ontwerp ondersteunend door actieve deelname aan het ontwerpproces of zelfstandig ontwerpend – met betrokkenen –  bij de uitwerking van een ruimtelijke opgave. Het accent van de supervisie  zal liggen op het hele ontwerpproces, van schets tot definitief ontwerp.
De supervisie gaat ook mee in de planuitvoering (ontwerpbewaking en –aanpassing). Hiervoor moet in de offerte de beschikbaarheid van daarvoor deskundige specialisten worden aangegeven.
 
De supervisie gaat over planvorming stedenbouw en landschap, inclusief groenontwerp en ontwerp voor publieke ruimten. Het accent stedenbouw ligt op wijk en buurtniveau. Het accent landschap ligt op het buitengebied met de dorpen. De supervisie is dan ook een combitaak van een stedenbouwer en een landschapsarchitect. In deze offerteaanvraag is er ruimte om een combinatie van personen aan te bieden. Belangrijke startdocumenten zijn de Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028, de omgevingsvisie, prestatieafspraken met woningcorporaties en beleidsplannen voor zorg, groen en verkeer. Nu lopende processen van  plannen in voorbereiding of uitvoering, of inmiddels vastgestelde plannen vallen niet onder de taak van de supervisor.
 
Bij uitvoering van de supervisie moet nauw worden samengewerkt met de ontwerpende specialisten van de gemeente Midden-Groningen – zoals de stedenbouwkundig adviseurs en beleidsadviseurs openbare ruimte -  en met de programmamanager van het lokaal programma NPG.
 
De gemeentesecretaris treedt op als opdrachtgever. De verantwoordelijke wethouder is bij de selectie betrokken.

Kandidaatomschrijving:
Eisen:
 • Aantoonbare ervaring als supervisor over stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven
 • Aantoonbare ervaring in participatietrajecten
 • Aantoonbare ervaring in zowel herstructuringsopgaven als in nieuwbouwopgaven waarbij een kwaliteitsimpuls is gerealiseerd.
 • Aantoonbare ervaring in effectieve rol in bestuurlijke sensitieve omgeving
 • Is onderdeel van een bureau dat, indien nodig, op onderdelen aanvullende capaciteit kan leveren.
Sollicitatieprocedure:
Het CV
Detatech ontvangt een CV uiterlijk 2 februari 2020 met een overzicht van de werkervaring van jou als kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Op deze wijze worden de voorwaarden zoals opgesomd onder Eisen onderbouwt. 

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De vragen zijn als volgt: (5 punten per vraag)
 1. Dit in een proces van participatie met de samenleving.
 2. Het opstellen - samen met betrokkenen - van stedenbouwkundige plannen en landschapsplannen voor de geselecteerde locaties/projecten. Dit betreffen ook plannen die buiten het NPG programma aan de orde zijn.
 3. Het leveren van duidelijke en overtuigende beelden (kaarten, profieltekeningen, 3D-schetsen, artist’s impressions, animaties e.d.) van het ontwerpproces.
 4. Het leveren van supervisie over ruimtelijke plannen (rood en groen) binnen de gemeente in de schets- , voorontwerpfase en de fase van het definitief ontwerp.
Gevraagd wordt om een motivatiebrief met daarin een voorstel voor een plan van aanpak en een voorstel te doen voor de invulling van de supervisie-rol. Bij de beoordeling van de ingediende offerte zal extra gekeken worden naar de ervaring en vaardigheid van omgaan met bewonersparticipatie.

Het gesprek:
Op basis van de ingediende voorstellen wordt een selectie van tenminste 3 personen gemaakt. Deze selectie vindt plaats in week 6/7. De top-3 wordt uitgenodigd voor een gesprek. Op woensdagmiddag 4 maart 2020 waarbij aanwezig zullen zijn:
 • de gemeentesecretaris (opdrachtgever): de heer H. Mulder
 • de verantwoordelijk wethouder; mevr C. van Schie
 • projectleider ruimtelijke plannen: mevr E. Huisman
 • medewerker vanuit team Ruimte: Johan Sijtsma
 • de programmamanager NPG MG: de heer R. Tutert
 • vanuit HR: mevr. M. Schuitema
Het CV en bijbehorende motivatie kan opgestuurd worden naar Jeroen Feitsma Jeroen@Detatech.nl. Voor vragen kan tevens contact worden opgenomen met Jeroen Feitsma. Dit via het telefoonnummer 06-11833895

 

Solliciteren   Afdrukken